Anayasa Teklifi

Gündemde olması dolayısıyla anayasa değişikliği teklifini akşam iki saat inceledim. 
Açıkçası bu maddelerin tamamını  anlamak için çok çaba harcamak lazım. Sıradan bir vatandaş ise hiç bir şey anlamayacaktır.
Yapılan değişiklik sınırlı maddelerde ancak, anayasanın ilgili diğer bir çok maddesine atıfta bulunuluyor. Onun için değişiklik metnini bütün olarak anlamak için anayasanın tamamını  değerlendirmek gerekiyor.
Bütün bu karmaşıklığına rağmen esas değişiklik yapılan Cumhurbaşkanının seçimi yetki ve sorumlulukları herkesin anlayabileceği kadar basit.
Muhalefetin itirazları daha çok Cumhurbaşkanının suç işlediğinde yargılanma talebine ve atayacağı kamu kurumu bürokratları seçimine odaklanmaktadır.
Teklife göre “Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt (301) çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün (360)gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. ………Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin (400)gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir.“ denmektedir.
Muhalefetin itirazı da bu noktaya. Muhalefet Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğini kesmediği için, soruşturma için hiçbir zaman bu sayılar bulunup yargılanamayacağını iddia etmektedirler. Bir başka ifadeyle, şeklen var ama fiilen mümkün değil.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu için ise;
“Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca;
üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.” denmektedir.
Buradaki itirazlar da   aynı şekilde, her ne kadar HSK üyelerinin çoğu Yargıtay, Danıştay ve Öğretim üyelerinden seçilse de dolaylı olarak Cumhurbaşkanınca seçileceği için bağımsız olamayacağı iddia ediliyor. Kurulun Adalet Bakanı ve müsteşarı ile üç üyesi doğrudan Cumhurbaşkanınca, diğer üyeleri de TBMM tarafından yani ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanının partisince seçileceğinden yargı bağımsızlığı ilkesine aykırı olarak değerlendirilmektedir.
Görüldüğü gibi bu değişikliğin kavgasız gürültüsüz ve de firesiz geçmesi pek mümkün görünmüyor. 
Özellikle de demokratik kuralları zorlayan seçim maddelerinde fire çok fazla olabilir. Hatta bazı maddeler bu haliyle geçmeyebilir. İlk iki maddedeki kabul oyları iktidarı fazla sevindirmesin.
En fazla fire de MHP milletvekillerinde bekleniyor. Şu anda 18 vekilin hayır oyu kullandıkları tahmin ediliyor. Kritik maddelerde AKP milletvekillerinden de fire olabilir.
Zor bir rejim değişikliği olacak gibi.


YORUM EKLE