4 yıllık plan hazır

Bolu İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan 2020-2024 yılı stratejik planı tamamlandı. Planda en çok göze batan İl Özel İdarenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler konulu başlıkları oldu.

4 yıllık plan hazır

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizin ilçelerine, köylerine ve bir alanlarda hizmet götürme konusunda söz sahibi olan ve yatırmalara, hizmetlere yönelik durmaksızın çalışmalar yapan Bolu İl Özel İdaresinin 2020-2024 yılı stratejik palanında göze çarpan dört madde şöyle;

A- GÜÇLÜ YÖNLERİ

Üst yöneticinin Vali olması,Deneyimli personelin varlığı,Karar alma ve icra yetkisinin kendisinde olması,İş makinesi ve araç parkında ihtiyaç duyulan özellikli araçlara sahip olması, Tüm birimlerin aynı yerleşke içerisinde yer almasının iş ve işlemleri kolaylaştırması, Hizmet verilen alanlarda dışa bağımlılığın en az seviyede olması,Çözüm üretmede hızlı karar verilmesi, Kendi öz kaynakları ile bütçe yapabilmesi,İlçe teşkilatlarının olması,Ödemelerin zamanında yapılması,İl genelinde gerçekleştirilen eğitim, sağlık, spor ve sosyal alt yapı çalışmalarına idareolarak destek verebilmesi.

B- ZAYIF YÖNLERİ

Mesleki, işbaşı ve uyum eğitimlerinin yetersiz olması,Geçmiş veri tabanına ulaşılamamış olunması,İlin sorunlarına çözüm getiren uygulamaya dönük Ar-Ge çalışmalarının olmaması,Paydaşlarla işbirliğinin tam olarak sağlanamaması (Bakanlıklarımızın taşra kuruluşları,yerel yönetimler üniversite ve sivil toplum kuruluşları vb.) Kanunlarla İl Özel idarelerine verilen görevleri yerine getirebilecek mali imkânların kısıtlıolması,Birçok Bakanlığın mevzuatının uygulamasını yapan Özel İdareler uygulamada yeriolmayan sorunların çözümünde nereye, nasıl ulaşma noktasında zorluklar yaşanması,Çalışma yılı öncesi ve sonraki yılın programlarını siyasi ve sosyal sebepler nedeniyle yapamamış olması.

C- FIRSATLAR

Coğrafi bilgi sistemi ile ilgili teknik ve idari düzenlemelerle ilgili tamimim yürürlüğe girmesi ve bu konuyla ilgili çalışmalara başlanılması, Tamir, bakım onarım işlerinin büyük bir kısmının kendi imkanlarımızla yapılması,Bolu ilinin doğal ve kültürel değerler açısından zengin olması, Çeşitli ürünleri yetiştirmeye elverişli toprak ve iklim koşullarının olması,İdare projelerine genel bütçe (KÖYDEŞ vb.) katkısının varlığı,İl genelinde göl ve baraj varlığının tarım ve turizme olumlu etkisi, Alternatif enerji kaynaklarının bulunması, Yeraltı ve yerüstü zenginliklerin varlığı,Bolu ilinin büyük bir alanda turizm gelişim bölgesi ilanı ile turizm çeşitliliğinin artmışolması,Güçlü ve vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışının gelişmesi,Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine verilen önemin artması, Ankara-İstanbul gibi metropol şehirlerin bağlandığı otoyolun geçmesi,Organik tarım için uygun koşulların bulunması,Tarım sektörünün yeniden yapılandırılması kapsamında uygun değer ölçekliişletmelerin yaygınlaştırılacak olması,İl'in iklim ve toprak yapısının patates tohumu üretim merkezi olma imkânınısağlaması,Kanatlı sektör altlıklarının alternatif enerji üretim projelerinde kullanılabilecek olması,İlin İpek Yolu ve Ankara-Bolu Destinasyonu projeleri kapsamında olması,Kültür varlıklarının bakım ve onarımıyla ilgili mali kaynak imkânlarının artmışolması,Alternatif turizm imkânları sağlayan doğal ve kültürel potansiyelin varlığı, Doğa ve kültür turizmi talebinin yükseliyor olması,Abant ve Kartalkaya gibi ulusal ve uluslararası alanda bilinen turizm merkezlerininbulunması,Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği altyapı imkânlarınınbulunması,

D- TEHDİTLER

Mali kaynakların ve sermayenin yetersizliği, Plan dışı taleplerin varlığı, Çevre bilincinin yetersiz oluşu,Mevcut madencilik faaliyetlerinde kullanılan yollarda ağır tonajlı araçlar nedeniyle yolağlarına verilen zararlar,Tarım arazilerinin küçük ve parçalı yapıda olması,Çarpık kentleşme ve dağınık yerleşim alanlarının varlığı,Tarım alanlarının amaç dışı kullanılması ve bu alanlarda yapılaşmanın olması, Ekilen tarım alanlarının azalma eğiliminde olması,İl arazisinin tamamına yakın bir bölümünün I. derece deprem kuşağı içinde kalması,İşyeri, konut ve sanayi tesisleri ile nüfusun çoğunlukla aktif deprem fayları üzerindebulunması,Katı atık depo alanlarının olmaması, birçok yerde yerleşim merkezlerine yakın yerlerde vahşi depolamanın olması.

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER