Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden karşılıklı değişim duyurusu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, hizmette kullanılabilme vasfını kaybeden ve arızalı hale geldiklerinden onarımları ekonomik olarak mahzurlu olduğu tespit edilen HEK/HURDA durumdaki mal ve malzemeler ile taşıtların; 4645 Sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanması hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde (3) adetTourneo Courier 1,5 L TDCİ 75 PS TREND ve (3) adet bilgisayarla mübadele (karşılıklı değişim) edileceğini duyurdu. Yapılan duyuruda ihaleye katılacak olan vatandaş ve işletmelerin aşağıda belirtilen şartlara uyması gerektiği de açıklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden karşılıklı değişim duyurusu
Haber: Kasım ŞAHİN

1-İDARENİN
a)Adresi: Sağlık  Mahallesi Poyraz Sokak No: 25 Merkez / BOLU
b)Telefon ve Faks Numarası: (374) 215 37 21-22-23 - (374) 215 52 63
c)Elektronik posta adresi: //www.bolu.pol.tr
2-MÜBADEELE KONUSU MALIN
a)Niteliği, türü ve miktarı: Mübadele ile ilgili şartnamede miktarı ve özellikleri belirtilen ve tahmini bedeli 154.149,98 TL olan HEK durumdaki (11) adet taşıt ile birlikte Hurda durumdaki (6700) kg Büro, Elektronik, Bilgisayar Malzemesi, Hurda Alüminyum ile Hurda Demir malzemelerin ( 3 ) adet Tourneo Courier 1,5 L TDCİ 75 PS TREND taşıt ve ( 3 ) adet teknik şartnamede belirtilen bilgisayar ile mübadelesi yapılacaktır.
b)Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri : Emniyet Müdürlüğü - Lojistik Şube Müdürlüğü / BOLU
c)Mübadelenin Yeri: Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası  (Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez/BOLU)
d)Mübadelenin tarihi ve saati: 13.07.2016 Çarşamba Günü Saat : 10:00
 
3-Mübadele dokümanlarının görülmesi ve temini
Mübadele dokümanı, İdarenin Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / BOLU adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı Doküman Bedeli Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4-Taşınır malların yerinde görülmesi
Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08:30 – 17:30 saatleri arasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / BOLU adresinde görülebilir.
5-Mübadeleye katılabilme şartları
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a)Teklif mektubunu,
b)Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı,
c)Tebligat adresini gösterir belgeyi,
ç)Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.
6-Mübadeleye katılamayacak olanlar
Aşağıda belirtilenler mübadeleye katılamazlar.
a)Mübadeleyi yapan idarenin harcama yetkilisi,
b) Mübadeleyi yapan idarenin mübadele iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,
c)(a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,
ç)(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),
d)Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
e)Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar. Yukarıda belirtilen şahısların mübadeleye katıldıklarının tespit edilmesi halinde, alınan geçici teminat gelir kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 üncü, 84 üncü ve 85 inci maddeleri uyarınca kovuşturma açılır.    
7-Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini kapalı zarf içerisinde sunmak ve daha sonra sözlü olarak açık artırma usulü şeklinde ihale gerçekleştirilir.
8-Sözleşme yapılacaktır. Ancak ihale sonucunun tebliğ edilmesinden itibaren onbeş gün içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz.
9-Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
10-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2016, 11:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128