Gecikme ücreti alınmayacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, “Muayenesiz araçlar trafiğe çıktığında cezayı işlem uygulanacak. Ancak muayenesi geçmiş fakat trafiğe çıkmayan araçlara muayyene de gecikme ücreti alınmayacağı belirtildi.

Gecikme ücreti alınmayacak

Haber: Ceylan Beykoz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Covid-19 salgını nedeniyle araç muayeneleri ile ilgili yeni genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede, “Muayenesiz araçların trafiğe çıktığında cezayı işlem uygulanacağı muayenesi geçmiş fakat trafiğe çıkmayan araçlara muayyene de gecikme ücreti alınmayacağı belirtildi.

Yayınlana Genelge şu şekilde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinde “Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir” hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliği’ne, 3/4/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile eklenen Geçici 2’nci maddesinde de “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir. ” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde;

1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 3/4/2020 tarihinden 3/7/2020 (saat 23:59) tarihine kadar olan sürede muayenesi dolan taşıtların, 17/8/2020 (saat 23:59) tarihine kadar muayenesinin yaptırılması halinde gecikme bedeli alınmaması,

2)Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 3/4/2020 tarihinden önce muayenesi dolmasına rağmen muayenesi yaptırılmayan araçların; muayenelerinin 3/7/2020 (saat 23:59) tarihine kadar yaptırılması halinde sadece 3/4/2020 tarihinden önceki döneme ait gecikme bedelinin alınması, şayet 3/7/2020 tarihinden sonra yaptırılması halinde ise hem 3/4/2020 tarihinden önceki hem de 3/7/2020 tarihinden sonraki gecikme bedelinin alınması, (başka bir ifade ile bu araçlardan 3/4/2020 – 3/7/2020 dönemi için gecikme bedeli alınmaması)

3) 3/4/2020 ile 3/7/2020 tarihleri arasında Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamında muayene tekrarı hakkı bulunan araçların, 17/8/2020 (saat 23:59) tarihine kadar muayene tekrarı hakkından faydalandırılması,

4) İçişleri Bakanlığının 27/3/2020 tarih ve 6008 sayılı Genelgesi çerçevesinde 21/3/2020 (23:59) tarihinden sonra araç muayenesinin süresi dolan ve muayeneye gidemeyen araç sahiplerinden yaşı 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlıklara bulunanlara, yukarıda sayılan hükümlerin 22/3/2020 tarihinden itibaren uygulanması,

5) Mevzuatı gereği her yıl muayeneye gitmesi gereken motorlu araçlardan ticari faaliyet gösterenlerin, ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri 3/4/2020 ve 3/7/2020 tarihleri arasında geçerli muayenelerinin bulunması şartına bağlı olup, her yıl muayeneye gitmesi gereken motorlu araçlardan muayene süresi geçmiş olmasına rağmen ticari faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilenlere idari yaptırım uygulanması ancak bu araçlara uygulanacak gecikme bedeline ilişkin hususların bu Genelgenin 1 inci, 2’nci ve 3 üncü maddelerine uygun olarak tatbik edilmesi, hususlarında bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasım arz/rica ederim.

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER