Sultan Hamamı İhaleye Çıkıyor

Bolu Belediyesi’ne ait Sultan Hamamı ihale ile kiraya verilecek.

Sultan Hamamı İhaleye Çıkıyor
 Haber; Duygu Kaya

 

 

Bolu Belediyesi’ne ait Sultan Hamamı ihale ile kiraya verilecek. İhale şartnamesi ve ekleri Bolu belediyesinden temin edilecek. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi C bendi gereğince açık teklif usulü ile artırma uygulanmak suretiyle  14/06/2013 tarihinde Saat: 15.05’de Bolu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacak. Söz konusu işin tahmin edilen  ihale bedeli 400.000,(Dörtyüzbin) TL’ olarak açıklandı. İşin geçici teminatı muhammen bedelin %3’ü oranında olup tutarı 12.000, TL’ olarak açıklandı. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aranan şartlar şu şekilde açıklandı;” Kanuni İkametgâhının olması, Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar  siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2013 yılı içerisinde alınmış olacaktır.), tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, (2013 Yılı içerisinde alınmış olacaktır.),imza sirküleri vermesi, gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiye ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri, istekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri, bu şartnamenin 4. Maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi, ihale şartnamesinin satın alınmış olduğunu gösteren belge, isteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini erir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklar, bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi, isteklilerin Bolu Belediyesine borcu olmadığını gösterir, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan borcu yoktur belgesi, isteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde şirketin, ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin, vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.”Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında  14/06/2013  tarih  ve  Saat: 14.50’ ye kadar Bolu Belediyesi Encümen kalemine verilecek. Verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamayacak. Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınacak.

 

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2013, 20:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER