TMMOB yeni düzenlemelere tepki gösterdi

TMMOB Bolu İl koordinasyon kurulu sekreteri Murat Ataman TMMOB yasasında yapılmak istenen değişiklikleri kabul etmeyeceklerini söyledi.   TMMOB Bolu İl koordinasyon kurulu sekreteri Murat Ataman meslek onuruna sahip çıktıklarını...

TMMOB yeni düzenlemelere tepki gösterdi

TMMOB Bolu İl koordinasyon kurulu sekreteri Murat Ataman TMMOB yasasında yapılmak istenen değişiklikleri kabul etmeyeceklerini söyledi.

 

TMMOB Bolu İl koordinasyon kurulu sekreteri Murat Ataman meslek onuruna sahip çıktıklarını vurgulayarak;  Kapalı kapılar ardında hazırlıkları yapılan TMMOB‘siz TMMOB Yasasını kabul etmeyeceğiz” dedi. TMMOB Bolu İl koordinasyon kurulu sekreteri Murat Ataman “Son yıllarda gündeme gelen Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği-TMMOB‘nin mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa‘nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek istenmektedir. Bizler TMMOB‘a bağlı meslek odalarının görev başında olan Yönetim Kurulları olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB‘ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı birlikte ve yan yana duracağız. Tüm kamuoyu bunu böyle bilmelidir.” Dedi.

 

Değişiklik Ne Anlama Gelmektedir?

 

Ataman; “Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu‘nun ülkemizdeki bütün meslek kuruluşlarıyla ilgili 29.09.2009 tarihli raporunun Başbakanlığa gönderilmesinin ardından 2011 yılında çıkarılan birçok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda gerek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini aşan, tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı bakanlıkların bünyesine katılmıştır. Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasasını değiştirme ya da ortadan kaldırmaya yönelik girişimler mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir. Ayrıca hazırlanış süreci, şekli ve içerik itibarıyla TMMOB‘siz TMMOB Yasası değişikliklerini yüz binlerce üyemizin ve bizlerin asla kabul etmeyeceği bilinmelidir.” Şeklinde konuştu.

 

Torba Yasa İle Tmmob’ye saldırılmaktadır

TMMOB Bolu İl koordinasyon kurulu sekreteri Murat Ataman “Hazırlanan torba yasada; Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu, Mera Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Torba yasanın bütününe bakıldığında siyasi iktidarın kentlerimizi, tarım arazilerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı bir sermaye birikim alanı olarak gördüğü aşikardır. Sadece Bolu’da Abant başta olmak üzere, kamunun zararına olacak her türlü girişimin karşısında duran ve birçok rantsal politikayı afişe eden TMMOB’nin etkisizleştirilmesi amacıyla söz konusu torba yasada TMMOB Kanununun değiştirilmek istenmesinin nedeni de gayet açıktır. Yapılacak yeni değişikliklerle mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve ilgili meslek örgütleri, böl-parçala-küçült-yönet-etkisizleştir yaklaşımıyla demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülerek merkezi kamu yönetimine bağlanacaktır. Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, bugüne kadar izin vermediğimiz siyasi iktidarların ve siyasi partilerin rant ve rekabet temelli müdahalelerine açık bir yapıya ve arka bahçelerine dönüştürülecektir.” Biçiminde konuştu.

 

Sesimize kulak verilmeli

 

TMMOB Bolu İl koordinasyon kurulu sekreteri Murat Ataman sözlerini şu şekilde tamamladı;“Diğer yandan belirtmek isteriz ki, mühendislik bilimleri ile mimarlık ve şehir plancılığı bilim ve disiplinleri, çok bilimli mesleki hizmetleri gerektirmekte ve gerek kendi içlerinde gerekse aralarında mesleki, bilimsel, teknik geçiş gereklilikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla meslek alanlarının ve hizmetlerinin tarifi, sınırı ve ülke genelindeki ortak uygulamaları, ancak TMMOB‘nin mevcut yapısı gibi bütünsel bir kurum tarafından gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmakta, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, KHK‘lerle, yasa ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle bilimsel-teknik mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir. Bu nedenle iş cinayetlerinden yapı denetimsizliğine, depremlerin toplumsal yıkımlara dönüşmesine dek bir dizi acı olay artık kanıksanır hale gelmektedir. Bu koşullarda ülkemize, halkımıza, mesleklerimize karşı bilimsel-toplumsal sorumluluklarımızı terk etmeyeceğimizi, TMMOB‘ye bağlı Odalarımız olarak, birlik içinde karşı çıkarak mücadele edeceğimizi, bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarının tasfiyesine dur demenin kamusal bir görev olduğunu; iktidarın söz konusu girişimleri askıya alarak sesimize kulak vermesi gerektiğini kamuoyuna duyururuz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner124