banner120

İHALE İLANI (02.11.2014)

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

İHALE İLANI (02.11.2014)

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı "Bolu İl Tanıtım Filmleri Hazırlatılması Hizmet Alımı İşi İhalesi" açık ihale usulü ile ihale edilecektir.                                                                                                                                      

1- İdarenin

a) Adresi: Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası: 0 262 332 01 44 (Tel) 0 262 332 01 45 (Faks)

c) Elektronik posta adresi: info@marka.orq.tr

d) İnternet Adresi: www.marka.org.tr

2-İhale Konusu işin

a)Niteliği türü miktarı: Hizmet alımı

Bir adet 0:30 ila 1:30 dakika arasında tanıtım klipi;

Bir adet 3:00 ila 5:00 dakika arasında kısa tanıtım filmi; olmak üzere toplam 2 adet film/klip hazırlanacaktır.

b)Hizmetin yapılacağı yer: Bolu ili

c)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten sonra ajansın belirlediği gün ve yerde işe başlanacaktır.

d)İşin süresi: Fiili işe başlama tarihinden itibaren 6 (altı) aydır.

3-İhalenin

a)Usulü: Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet Ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul Ve Esasları - 10. Madde)

b)Yapılacağı yer: Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ

c)Tarihi ve saati: 17.12.2014 Saat: 10:30

4.- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.

4.1.1.1Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5 Teklif edilen bedelin % 70'inden (yüzde yetmiş) az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge (Tanıtım ve reklam filmleri hazırlanması konusunda; Prodüksiyon Hizmeti, Creatif Ajans Hizmetleri benzer iş kabul edilir)

4.1.6 Toplam cironun (son üç yılın ortalaması veya son bir yılın toplamı) 1.000.000TL (BirmilyonTL)'den az olmadığını gösterir tasdikli belge

4.1.7 Taahhüt konusu işin meslek olarak en az 5(beş) yıldır yapıldığını gösterir belge

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

7. İhale dokümanlarının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ adresinde görülebilir ve Doğu

Marmara Kalkınma Ajansının T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kocaeli Şubesindeki TR760001000163529870925001 IBAN numaralı banka hesabına 100.00TL yatırmak suretiyle Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ adresinden satın alınabilir.

7.1İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden ajans sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden verecek olup, ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle Birim Fiyat Hizmet Sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olmalıdır.

11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13.Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı devlet ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

14.Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kanuna göre her türlü vergi, resim, harçlardan muaftır.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2014, 18:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124