İhale İlanı (03.07.2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İhale İlanı (03.07.2013)
 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Tesisleri İçin 4 Kısım Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2013/84909

1-İdarenin

a) Adresi: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi Ağaççılar Mevkii 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası: 3742753030 - 3742753051

c) Elektronik Posta Adresi: khb14.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Sağlık Tesislerinin hizmet araçları (ambulans, hizmet aracı v.b.) için kullanılacak olan Akaryakıt (Benzin, Motorin) Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için Bolu Belediyesi sınırları içerisinde yükleniciye ait akaryakıt istasyonlarının pompalarından, Gerede Devlet Hastanesi için Gerede Belediyesi sınırları içerisinde yükleniciye akaryakıt istasyonlarının pompalarından, Mudurnu Devlet Hastanesi için ise Mudurnu Belediyesi sınırları içerisindeki yükleniciye ait akaryakıt istasyonlarının pompalarından araçların ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır. Jeneratörler için alınacak olan motorin yükleniciye verilecek olan yazılı siparişlere göre ilgili sağlık tesislerinin jeneratöre ait akaryakıt deposuna teslim edilecektir. Jenatörler için alınacak olan motorinin tesliminde 15/10/2007 tarih ve 26671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ulusal marker uygulamasıyla ilgili 2007/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği ulusal marker Kontrolünün yapıldığına dair ulusal marker tespit tutanağının verilmesi zorunludur.

c) Teslim tarihi: İşin başlama tarihi 01.01.2014 tarihidir. Ancak herhangi bir nedenden dolayı sözleşmenin imzalanması bu tarihten sonraki bir tarihe tekabül ederse; sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanır. İş her halükarda 31.12.2014 tarihinde sona erecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Ağaççılar Köyü Mevkii Kalıcı Konutlar Üstü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Merkez / BOLU

b) Tarihi ve saati: 24.07.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, akaryakıt dağıtım kuruluşu veya bayisi olduğuna dair EPDK dan alınan belge veya yazının, aslı veya noter onaylı suretini ibraz edecektir.

1 ve 2. kısımlarda yer alan ürünler için teklif verecek olan isteklilerin; Bolu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (E.P.D.K.) tarafından bu adres için düzenlenmiş geçerliliğe haiz ''Bayilik Lisansı'' bulunmalıdır. Akaryakıtların teslim alınacağı akaryakıt istasyonu da Bolu Belediyesi Mücavir alan sınırları içinde bulunmalıdır.

3. kısım için teklif verecek olan isteklilerin Gerede Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (E.P.D.K.) tarafından bu adres için düzenlenmiş geçerliliğe haiz “Bayilik Lisansı” bulunmalıdır. Akaryakıtların teslim alınacağı akaryakıt istasyonu da Gerede Belediyesi Mücavir alan sınırları içinde bulunmalıdır.

4. kısım için teklif verecek olan isteklilerin ise Mudurnu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (E.P.D.K) tarafından bu adres için düzenlenmiş geçerliliğe haiz '' Baylilik Lisansı '' bulunmalıdır. Akaryakıtların teslim alınacağı akaryakıt istasyonu da Mudurnu Belediyesi Mücavir alan sınırları içinde bulunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2013, 14:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128