İHALE İLANI (04.08.2014)

BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI (04.08.2014)
 MÜŞTEMİLAT YIKIMI VE DUVAR

Müştemilat Yıkımı ve Duvar yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası: 2014/92448

1- İdarenin

a) Adresi: AŞAĞI SOKU MAH. ASFALTLAMA ŞANTİYESİ NO: BİLA MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası: 4442658-3742125212

c) Elektronik Posta Adresi: fenisleri@bolu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 6 (altı) kalem müştemilat yıkımı ve duvar yapım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Bolu ili şehrin muhtelif mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarında

c) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde ye teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Büyük Cami Mah. İzzet Baysal Cad. No:95 Merkez/BOLU

b) Tarihi ve saati: 11.08.2014-15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6. Tüzel kişi tarafında iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu işe veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A V grubu işler ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmalarına gerçekleştirilen her türlü istinat duvarı, betonarme duvar yapılması, yıkım işleri ve panel duvar, çift duvar ve tel çit tedariği de benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Mezuniyet Belgeleri/ Diplomaları Benzer İşlere Denk Sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Belediye Başkanlığı – İhale ve Satın alma birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Belediye Başkanlığı İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak sınır değer katsayısı (N): 1,20

Teklif sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. BASIN:495

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2014, 17:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124