İHALE İLANI (10.12.2014)

SPASTİK ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ-SEMİHA ŞAKİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İHALE İLANI (10.12.2014)

KALORİFER YAKITI VE MOTORİN ALIMI

Kalorifer Yakıtı ve Motorin Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2014/167768

1-İdarenin

a) Adresi: Elmalık Köyü Derbent Mevkii 51 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası: 3742253207 - 3742253208

c) Elektronik Posta Adresi: bolu@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:35.000 KG Kalorifer Yakıtı ve 6.500 Litre Motorin Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Elmalık Köyü Derbent Mevkii No:51 BOLU

c) Teslim tarihi: İşe 01.01.2015 tarihinde başlanacak olup 31.12.2015 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer:Elmalık Köyü Derbent Mevkii 51 14100 - BOLU

b)Tarihi ve saati: 18.12.2014 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. İstekli bir 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve İş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi

2. İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi İse /teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitirme tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

3. İsteklinin Bolu İli Belediye sınırları mücavir alan içerisinde benzin İstasyonu işlettiğine dair belge,

4. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen Bayilik Lisansı

5. İsteklinin bağlı olduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirâsı)karşılığı Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Bolu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Bolu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı İle bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2014, 18:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128