banner120

İHALE İLANI (15.07.2013)

BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İHALE İLANI (15.07.2013)
BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİ 2014 YILI İHTİYACI İÇİN 2 KALEM KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Tesisleri 2014 Yılı İhtiyacı için 2 Kalem Kalorifer Kömürü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2013/88708

1-İdarenin

a) Adresi: Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi Ağaççılar Mevkii 14100 MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası: 3742753030 - 3742753051

c) Elektronik Posta Adresi: arzu.erbilen@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: 1. Kalem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ambarına 2. Kalem Mudurnu Devlet Hastanesi Ambarına Teslim edilecektir

c) Teslim tarihi: 01.01.2014 tarihten itibaren 31.12.2014 tarihin kadar Peyder Pey alım yapılacak olup, Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına takiben, idarenin belirli miktarlarda olmak üzere vereceği ihtiyaç bildirimini izleyen en geç 10 takvim günü içerisinde firma veya firmalar Fındık Tipi İthal Kömürü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi kömür deposuna Portakal tipi ithal Kömürü ise Mudurnu İlçe hastanesinin kömür deposuna teslim edecektir. Sözleşmenin imzalanma süreci KİK itiraz vs. gibi nedenlerle uzaması durumunda dahi 31.12.2014 tarihinde iş bitecektir. Torba olarak getirilen kömürün boşaltılması ve depoya konulması ile ilgili tüm işlemler yüklenici tarafından yapılacak olup, ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Ağaçcılar Köyü Mevki - MERKEZ / BOLU

b) Tarihi ve saati: 31.07.2013 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.İthalatçı ise İthalatçı Kayıt Belgesi (İthalatçı tarafından)

2.Üretici ise Uygunluk İzin Belgesi (Üretici tarafından)

3.Dağıtıcı ise herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi

4.Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (Satıcı tarafından) ile katılabilirler.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2013, 12:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124