seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

İHALE İLANI (17.11.2014)

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-KAP-AÇIK T TİPİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İHALE İLANI (17.11.2014)

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

2015 Yılı İçin 36 Kalem Kuru Gıda Maddesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                            : 2014/153827

1-İdarenin

a)  Adresi: Kuruçay Mah. Şehit Ümit Çetingöz Cad. No: 10 MERKEZ BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası:3742451718 - 3742151101
c)   Elektronik Posta Adresi ab54256@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 2-İhale konusu malın

a)   Niteliği, türü ve miktarı                   : 2015 Yılı için 36 Kalem Kuru Gıda Maddesi alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

b) Teslim yeri                                         : BOLU TTIPI KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MUDURLUGU GIDA DEPOLARI C) Teslim tarihi                                     : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 01/01/2015 tarihi itibarî ile

31/12/2015 tarihleri arasında idarece verilecek sipariş ile peyderpey kuru gıda alımı işine başlanacaktır. 3- ihalenin

a)  Yapılacağı yer                                  : BoluTTipi Kapalı ve Açık Ceza infaz Kurumu

b)  Tarihi ve saati                                   : 16.12.2014 -10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.    Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilkilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.    İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ İŞLETME KAYIT BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirküleri,

4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.   Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.   Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgelerve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.   İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.   İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BoluTTipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz

Kurumu Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN:723

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2014, 18:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner129