İHALE İLANI (19.07.2013)

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 İHALE İLANI (19.07.2013)

ÇATI ONARIMI VE İŞÇİ YATAKHANESİ ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Bolu şube Şefliğine Bağlı Binalarda Çatı Onarımı ve Beypazarı Şube Şefliği İşçi Yatakhanesi Onarımı Yapılması İşi yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır,

İhale Kayıt Numarası: 2013/95689

1- idarenin

a) Adresi: Etlik Cad. No: 39 06110 D1ŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası: 3123039000 - 3123843128

c)  Elektronik Posta Adresi:bol04@kgm.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İnternet adresi

2-ihale konusu yapım İşinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına İlişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı İçinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Şefliği ve Beypazarı Şube Şefliğine Bağlı Binalarda

 

e) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden İtibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ihale Salonu  -  Etlik Cad. No:39 Dışkapı ANKARA

b) Tarihi ve saati: 02.08.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve İstenilen belgeler İla yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, İlk İlan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel İçeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III. GRUP: BİNA İŞLERİ, Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları

4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Cad. No:39 Dışkapı ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur,

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Etlik

Cad. No: 39 Dışkapı ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak İhaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2013, 18:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER