seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

İHALE İLANI (20.11.2014)

BOLU ÖZEL İDARESİ

 İHALE İLANI (20.11.2014)

İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PROGRAMINDA OLAN KOY İÇME SULARI İNŞAATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE HDPE BORU

SATIN ALINMASI,

İl Özel İdaresi 2014 Yılı programında olan köy içme suları inşaatlarında kullanılmak üzere HDPE boru satın alınması, alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.   İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yeralmaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                         :2014/150905

1-İdarenin

a) Adresi                                                             : KÜLTÜR ŞEHİTLER 47 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası                              : 3742703580 - 3742703589

c) Elektronik Posta Adresi                                 :info@boluozelidaresi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                 :PE100 0 50 SDR 17-10 Atü HDPE boru 3.800 Metre PE100 0 63 SDR 17-10

Atü HDPE boru 6.800 Metre Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                      :Bolu İl Özel İdaresi İnşaat Ambarı

c) Teslim tarihi                                                    :İdarenin Talebi Doğrultusunda sözleşme İmzalanmasından başlayacak

müteakip süresi içinde veya İdarenin belirleyeceği herhangi bir tarihte. İdarenin teslim süresi içinde talebi olursa Yüklenici 5 gün içerisinde malı getirmek zorundadır. 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                :KültürMah. Şehitler Cad. no:47 Bolu/ Merkez Bolu İl Özel İdaresi, Ek Bina

İhaleToplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                                 :28.11.2014-11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgelerve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)  Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi 4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alım Konusu malın kalite Belgeleri (TSE,CE,...)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu İl Özel İdaresinin TC.Ziraat Bankası Bolu Şubesi nezdinde bulunan TR59 0001 0025 6435 1584 6651 89 nolu hesabına yatırıldıktan sonra İdareden doküman alınabilir, adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kültür Mah. Şehitler cad. no:47 Bolu / Merkez Bolu İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                   BASIN:737

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2014, 18:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner129