ihale ilanı 22.01.2015

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

ihale ilanı 22.01.2015
 MOTORİN ALIMI(DİĞER)(EURO DİZEL)

Motorin Alımı(Diğer)(Euro Dizel) alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/5498

1-İdarenin

a) Adresi: Tabaklar Mh. Hattat Emin Barın Cd. 26 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası:3742158177 - 3742122935

c) Elektronik Posta Adresi: bolu@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd. 2000 Lt, Sosyal Hizmet Merk. Müd. 3000 Lt, İzzet baysal Huzurevi Müd. 3000 Lt, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Müdürlüğü 3600 Lt, Çocuk Evleri Koor. Merk. Müd. 2520 Lt olmak üzere toplam 14120 Lt motorin alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Motorin alımları, yükleniciye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır, akaryakıtların teslimatıyla ilgili hususlar ve teslimatla ilgili diğer ayrıntılar ile kuruluşların adresleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) Teslim tarihleri: Teslimat 01.03.2015 tarihinden başlayacak olup 31.12.2015 tarihine kadar teslimat yapılacaktır. Hizmet aracı olarak kullanılan araca akaryakıt alımı 10 ay boyunca peyder pey sağlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Bolu Aile ve Sosyal Politikalar II Müdürlüğü Tabaklar Mah.Hattat Emin Barın Cad. No:26 BOLU

b) Tarihi ve saati: 02.02.2015 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,

2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun bayisi olduğuna dair "Bayilik Yazısı" ve "Bayilik Sözleşmesi",

3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi",

4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş Yeri Açma ve İzin Belgesi".

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4. - mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

43. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale bedeli Bolu Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak ihale dokümanı Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tabaklar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No:26 BOLU adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tabaklar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No:26 BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2015, 15:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128