İHALE İLANI (23.08.2013)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İHALE İLANI (23.08.2013)
6183 SAYILI A.A.T.U.H.K GEREĞİ SATIŞI YAPILACAK

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE

SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2013/13(SATIŞ)

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN :

TAPU KAYDI                      : Bolu İli, Merkez İlçesi,

1-Alpagutbey Mah. Mezarlıkyanı Mevkii 530 Ada 1 Parsel A Blok Kat-4 No:9

2-Karamanh Mah. Talay Mevkii 106 Ada 75 Parsel B Blok Kat-3 No:3

 3-Büyükcami Mah. 87 Ada 131 Parsel A Blok Kat-1 No:7.

İMAR DURUMU                              : Taşınmazlar 1/100 uygulama imar planı kapsamında bulunmaktadır.

ÇAP DURUMU                  : T.C. Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih, 647 sayılı

yazısı ekinde gelen çap örneği dosyasında mevcuttur.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Taşınmazlar Bolu İli, Merkez İlçesinde

1-İ.BaysaI Mah. Güzel Abant Sitesi A Blok Kat-4 No:9 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmaktadır. Bina bodrum+zemin+ 4normal kat olmak üzere toplam 6 kat olarak inşa edilmiştir. Bodrum katında sığmak yer almakta, her katta 2 daire olmak üzere blokta toplam 10 daire bulunmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Projesine göre 3 oda, salon, antre, hol, mutfak, wc, banyo, 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup, brüt kullanım alanı 115m2'dir.Isınma bireysel kombi ile sağlanmaktadır.

2-Tabaklar Mah. Kıraç Sokak Doğanay Apt. B Blok Kat-3 No:3 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmaktadır. Bina bodrum+ zemin+4 normal kat olmak üzere toplam 6 kat olarak inşa edilmiştir. Bodrum katında garaj, zemin ve normal katlarında 1'er mesken olmak üzere toplam 4 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Projeye göre 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, wc, 3 balkondan oluşmakta olup brüt 125m2'dir. Isınma kombi ile sağlanmaktadır.

3-Karaçayır Mah. Hoca Ahmet Yesevi Sokak Güven İş Merkezi No:5/7 adresinde bulunan taşınmazın yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmaktadır. Bağımsız bölüm brüt 30m2 tek hacimden oluşmakta ve büro olarak kullanılmaktadır. Kent merkezi ve iş alanlarına yakındır. Binanın dış cephesi aynalı cephe giydirmeli olup ısınma kombi ile yapılmaktadır. İçine girilemediği için dekorasyon özellikleri görülememiştir.

MUHAMMEN BEDELİ:

1-İ.BaysaI Mah. Güzel Abant Sitesi A Blok Kat-4 No:9 - 90.275,00TL

2-TabakIar Mah. Kıraç Sokak Doğanay Apt. B Blok Kat-3 No:3 - 125.000,00TL

3-Karaçayır Mah. Hoca Ahmet Yesevi Sokak Güven İş Merkezi No:5/7 - 60.000,00TL

SATIŞ ŞARTLARI: 1) Satışa iştirak edecekler resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.

2) Taşınmazların birinci satışı 18.09.2013 günü; 1-İ.Baysal Mah. Güzel Abant Sitesi A Blok Kat-4 No:9'daki taşınmaz saat 10.00-10.05,

2-Tabaklar Mah. Kıraç Sk. Doğanay Apt. B Blok Kat-3 No:3'deki taşınmaz saat 10.10-10.15,

3-Karaçayır Mah. Hoca A.Yesevi Sk. Güven İş Merkezi No:5/7'deki taşınmaz saat 10.20-10.25 saatleri arasında Köroğlu Mah. İzzet Baysal Cad. No:244 Bolu adresinde Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 1. kat, toplantı salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75'i, takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir.

Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 24.09.2013 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada gayrimenkul rayiç değerin %40'ı, takip masraflarını ve rüçhanlı alacakların miktarım geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte takip masraflarını da geçmesi şarttır. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

3)  Artırıma iştirak edeceklerin; gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değeri üzerinden teminat olarak;

1-İ.Baysal Mah. Güzel Abant Sitesi A Blok Kat-4 No:9 - 6.800,00TL

2-Tabaklar Mah. Kıraç Sokak Doğanay Apt. B Blok Kat-3 No;3 - 9.400,00TL

3-Karaçayır Mah. Hoca Ahmet Yesevi Sokak Güven İş Merkezi No:5/7 - 4.500,00TL tutarında, 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakit para olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun T.C. Ziraat Bankası Hesabına yatırmaları veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat olarak Müdürlüğümüz Muhasebe Servisine satıştan önce vermeleri zorunludur.

4)  Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

5)  Resmi İhale Pulu, ruhsat Alım-Satım Harcı ve masrafları, Tellaliye resmi, KDV, Damga Vergisi ve taşınmazın teslim masrafları ALICIYA aittir.

6) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergileri ihale bedelinden ödenecektir.

7)  Pey, ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

8)  İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususi ile faiz ve masrafa dair iddialarının dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

9)  Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale karan feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

10) Müdürlüğümüz personeli ve yakınları açık artırmaya katılamazlar.

11)  Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde bir örneği isteyene verilebilir.

12)  İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

13)  Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2013/13(Satış) takip dosyası ile İl Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları veya 0.374.2153694 (362-366 dâhili) nolu telefondan bilgi almaları,

İlan olunur. 20.08.2013

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2013, 10:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128