seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

İHALE İLANI (24.11.2014)

BOLU TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ (TEK.ZİR.MÜD.) DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

İHALE İLANI (24.11.2014)

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

GENELTEMİZLİK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;

İhale Kayıt Numarası                            :2014/155358

1-İdarenin

a) Adresi                                                 :Aktaş Mahallesi Akıncı Sok. No:89 14100 Merkez BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası                 : 3742151135 - 3742151540

c) Elektronik Posta Adresi                    :satinalma@bolutarim.gov.tr ç)İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                    :GENELTEMİZLİK HİZMETİ ALIMI(25 KİŞİ 36 AY) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşabilir. b)Yapılacağı yer                                    :Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu

c)Süresi                                                  :İşe başlama tarihi 05.03.2015, işin bitiş tarihi 04.03.2018

3- İhalenin a)Yapılacağı yer                                    :Aktaş Mah. Akıncı Sok No:89 BOLU

b) Tarihi ve saati                                    :23.12.2014-14:30

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan

veya ihale tarihi içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel  kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel  kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu-gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilen tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait o halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil, memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz o bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki   gayrinakdi

kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu;

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla aityılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl1 sonu bilançosunu veya bilançonun

gerekli sağlandığını gösteren bölümlerini,

b)  İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun

gerekil sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya

serbest muhasebeci mali müşavirta rafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c)  Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yıl tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde göstereceği değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelirtablosu,

b)  Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarım gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin    %15-'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya

bitirilen işlerin tutarının ise teklif edilen bedelin %9'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve

sağladığı kritere ilişkin sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal

tutarlarının ortalamaları üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3.  Meslekî ve Teknik yeterliğe İlişkin belgelerve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olması üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.  Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler 4.4.1.

Kamu ve özel sektörde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanın satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,

9.  İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.DiğerHususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde

bırakılacaktır. BASIN: 749

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2014, 18:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner129