İHALE İLANI(25.09.2014)

BOLU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

 İHALE İLANI(25.09.2014)

KATI YAKIT SATIN ALINACAKTIR

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü bağlı birimleri için Katı Yakıt Kömür) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2014/118569

1-İdarenin

a) Adresi: BORAZANLAR MAHALLESİ HATTAT EMİN BARIN CADDESİ 108 14400 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası: 3742150340 -3742181759

c) Elektronik Posta Adresi: hsm14.destek@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malını

a) Niteliği, türü ve miktarı: 11(Onbir) Ton Ceviz Kömürü / 70 (Yetmiş) Ton Fındık Kömürü / 290 (İkiyüzdoksan) Ton Portakal Kömürü olmak üzere toplam 371 (Üçyüzyetmişbir) Ton Katı Yakıt (Kömür) alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: NO CİNSİ/TÜRÜ MİKTAR! BİRİMİ 1 GÖYNÜK İLÇE DEVLET HASTANESİ (Portakal) 50 TON 2 MENGEN İLÇE DEVLET HASTANESİ (Fındık) 70 TON 3 DORTDIYAN TSM (Portakal) 35 TON 4 SEBEN TSM (Portakal) 45 TON 5 KIBRISÇIK TSM (Portakal) 45 TON 6 GEREDE TSM (Portakal) 25 TON 7 YENİÇAĞA TSM (Portakal) 50 TON S BANAZ KOYU SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 9 AYSAR KÖYÜ SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 10 BAHÇEKOY KÖYÜ SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 11 ÇÖMLEKÇİLER KOYU SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 12 DEMİRCİLER KOYU SAĞLİK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 13 HAMZABEY KOYU SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 14 KARACAAGAÇ KÖYÜ SAĞLİK EVI(Merkez) (Ceviz) 500 KG 15 KÜRKÇÜLER KOYU SAĞLIK EVT(Merkez) (Ceviz) 500 KG 16 ÖMERLER KOYU SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 17 PAŞAKAOY KOYU SAĞLİK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 18 SARAYC1K KOYU SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KĞ19 Y EN IAKÇ A KAV A K KOYU SAĞLİK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 20 BERK KOYU SAĞLİK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 21 H1D1RŞEVHLER KOYU SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 22 K1NDIRA KÖYÜ SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 23 ÖRENCİK KOYU SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 24 ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 25 VAKIFGEÇİTVEREN KÖYÜ SAĞLIK EVİ (Merkez) (Ceviz) 500 KG 26 YAZİLAR KOYU SAĞLİK EVİ (Mudurnu) (Ceviz) 500 KG 27 ÇAVUŞDERESİ KOYU SAĞLIK EVİ (Mudurnu) (Ceviz) 500 KG 28 NUHOREN KOYU SAĞLIK EVİ (Gerede) (Ceviz) 500 KG 29 MACARLAR KOYU SAĞLİK EVİ (Gerede) (Ceviz) 500 KG 30 DAĞKENT A.S.M. (Merkez) (Portakal) İl Sağlık Müd. 10 TON 31 KARAKÖY UMKE İST. (Merkez) (Portakal) İl Sağ. Müd. 30 TON

e) Teslim tarihi

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer: Borazanlar Malı. Hattat Emin Barın Cad. No:108

b) Tarihi ve saati BOLU 16.10.2014-10:30

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler;

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığım belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İhale konusu alını veya alınım bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, ayın veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, malı güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler benzer iş olarak, katı yakıt (kömür) alım ve satımı kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri                                                                                                                                                 zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.             BASIN:604

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2014, 18:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128