Tıbbi sarf malzeme ve patoloji laboratuvarı sarf malzeme satın alınacaktır Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi

TIBBİ SARF MALZEME VE PATOLOJİ LABORATUVARI SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ 45 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE PATOLOJ...

Büyütmek için resme tıklayın

TIBBİ SARF MALZEME VE PATOLOJİ LABORATUVARI SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

45 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE PATOLOJİ LABORATUVARI SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/428435

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742704575 - 3742704583

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

45 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE PATOLOJİ LABORATUVARI SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

45 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve Patoloji Laboratuvarı Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacak olup, sözleşme konusu mallar sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde peyderpey alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Yetkili Satıcı Belgesi

İhale Bazında

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

Tek ortağın sunması yeterlidir.

İmalatçı Belgesi

İhale Bazında

• İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, • İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu • İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, • İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, • Tıbbi cihaz üreticisi OEM

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

TİTUBB ve ÜTS

Tüm Kısımlar için

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) veya ÜTS kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İstekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Kapsam Dışı Beyanı

Tüm Kısımlar için

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için teklif verilmesi halinde, teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyan sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) ALKOL İÇEREN 1000ML

Teknik Şartnamenin 24 .Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF POLİVİDON İYOT İÇEREN EL VE TIRNAK FIRÇASI

Teknik Şartnamenin 5. ve 6. maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF PROSTATEKTOMİ KATETERİ (DUFOUR) ÜÇ YOLLU SİLİKON 22F

Teknik Şartnamenin 10. ve 13. maddelerinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF RADYOFREKANS PROBU KONKA İÇİN

Teknik Şartnamenin 3, 4, 17 ve 22. maddelerinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF Formol (Formaldehit Çözeltisi)

Teknik Şartnamenin 9 .Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF Lamel 24x60 Mm

Teknik Şartnamenin 3 .Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF Eosin Kullanima Hazir Solüsyon

Teknik Şartnamenin 5 .Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF Harris Hematoksilen

Teknik Şartnamenin 7 .Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF Gümüş Nitrat Boyama RETİKÜLİN GÜMÜŞ BOYASI

Teknik Şartnamenin 13 .Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF GROCOTT MANTAR BOYASI METHENAMİNE SİLVER STAİN BOYA KİTİ

Teknik Şartnamenin 12 .Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF Biyopsi Kesesi (Poşet,Bag,Torba) 30*45

Teknik Şartnamenin 6.Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF Aseton

Teknik Şartnamenin 2.Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF Parafin (Boncuk)

Teknik Şartnamenin 8. Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF Asetik Asit

Teknik Şartnamenin 5.Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Teknik Şartnamede İstenen Belgeler

SARF KSİLEN

Teknik Şartnamenin 8.Maddesinde istenen belgeler sunulacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN02018604

19 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

Mahreç   Bik.gov.tr


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.