İç Denetimin Tarihçesi,

Birkaç hafta önce konuya giriş yaptığım ve virgül koyduğum iç denetimle ilgili sizleri eskiye götürerek;  iç denetimin geçişten günümüze gelentarihçesinden bahsetmek istiyorum.

Denetimin varlığı, M.Ö. 3500 yıllarına kadar giden Mezopotamya kayıtlarındançıkarılmış.

Mali işlemleri de içeren bu kayıtlar, bir soruşturma sistemiolarakyorumlanabilecek çeşitli işaretler içermektedir. İç kontroller ve görev dağılımının ortaya çıkışıda muhtemelen aynı döneme rastlamıştır.

Mısır, Yunan, Çin, Pers ve İbrani kayıtları dabenzer sistemlere işaret etmektedir.

Antik Roma’da memurların kendi kayıtlarını diğerlerinin kayıtları ile karşılaştırdığı birhesap sorgusu sistemi oluşturulmuştur. “Audit” teriminin oluşması da bu hesap sorgusununbir sonucu olmuştur.

 Meslek unvanı olarak auditor unvanı, 1289 yılında ilk defa İngiltere’de kullanılmış.

“Audit” kelimesi öz itibariyle “dikkatlice dinleme” anlamına gelmektedir. Çok eski çağlarda, çoğu kimse okuma yazma bilmediğinden, denetçiler (auditors), kralın yanında durarak, kralındiğerlerine olan talimatını dikkatlice dinler, daha sonra uygulamaların, söz konusu talimatları doğrultusunda yapılıp yapılmadığını kontrol ederek, unutulanları veya yanlışlıkları ortayakoyarmış. Profesyonel denetçiliğin ilk örgütü ise 1581’de Venedik’te kurulmuş.

SanayiDevriminin ortaya çıkması ile birlikte Avrupa’da muhasebe kayıtlarının incelenmesi vebelgelendirme dahil günümüz denetimi ile benzer özellikler taşıyan bir denetim sistemioluşmaya başlamış. Avrupalılar zamanla bu uygulamaları Kuzey Amerika’ya taşımışlardır.

1850’li yıllarda, “İskoçya Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü” tarafından modern muhasebedenetimi yazılı hale getirilmiş. İngiltere’den Amerika’ya göç eden muhasebeciler, 1886yılında, New York’ta ilk Diplomalı Kamu Muhasipleri Kanunu’nun çıkarılmasınısağlamışlardır. Yirminci yüzyılın ilk yarısındanitibaren geniş ve karmaşık yapıdaki şirketlerinortaya çıkması ile denetim fonksiyonunun gelişimi hızlanmıştır. Bunun sonucunda denetimuluslararası nitelikte örgütlenmelere ihtiyaç duymaya başlamıştır.

Çağdaş iç denetim anlayışının oluşmasında önemli bir yapı tası olarak nitelendirilen(IIA) Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nün 1941 yılında New York 'ta kurulması ile birlikteiç denetim dünyada profesyonel bir mesleki disiplin haline gelmiştir.

İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yapılan tanıma göre “iç denetim, bir kurumun faaliyetleri geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektifbir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişimsüreçlerinin etkinliğinideğerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımgetirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.” denilmektedir.

Türkiye de İç denetim ; İç denetçilerin meslek örgütü olarak 1995 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), iç denetim mesleğinin ve profesyonellerinin uluslararası standartlar ile uyumlu,(IIA Üyesidir) olarak, mesleğin gelişimi için sertifikasyon, uluslararası standartlar, eğitim, ulusal kongreler, yayıncılık, araştırma, kariyer gelişimi ve rehberlik gibi çok çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Çarşamba görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.

Önceki ve Sonraki Yazılar