İHALE İLANI (16.08.2013)

Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü

 İHALE İLANI (16.08.2013)

BOLU BELEDİYESİNE AİT B.CAMİ MAH. TAPUNUN 79 ADA, 26 PARSEL ÜZERİNDEKİ HAMAM VASIFLI YAPININ İŞLETMECİLİĞİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Madde 1:

Belediye Meclisimizin 02.05.2012 tarih ve 184 sayılı kararı ile; Bolu İli, Merkez İlçesi, B.Cami Mahallesi tapunun 79 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Hamam vasıflı yapının her türlü idari, teknik, bakım-onarım ve işletme giderleri dahil olmak üzere On (10) yıl süre ile kiralama işidir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

Madde 2:

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 500,00 (Beşyüz) TL'si bedelin ödenmesi şartıyla alınabilir.

İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI:

Madde 3 :

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi C bendi gereğince açık teklif usulü ile artırma uygulanmak suretiyle 27/08/2013 tarihinde Saat: 15.00'de Bolu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Madde 4:

Söz konusu işin tahmin edilen ihale bedeli 380.000,00 (Üçyüzseksenbin)- TL'dir. (yatırım maliyeti 200.000,00 Tl.ve Kira Bedeli 180.000,00 TL olmak üzere toplam 380.000,00 TL.).. İdareye verilecek, 1500,00 (Dörtbin ) TL + KDV aylık kira bedelinin artırımı şeklinde yapılacaktır. İşin geçici teminatı muhammen bedelin %3'ü oranında olup tutarı 11.400,00 - TL' sı dır.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:

Madde 5:

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

5.1- Kanuni İkametgâhının olması,

5.2- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

5.3- Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

a)   Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2013 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, (2013 Yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

5.4- İmza sirküleri vermesi,

a)- Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b)- Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiye ait noter tasdikli imza sirküleri,

c)- Ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,

5.5-  İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

5.6- Bu şartnamenin 4. Maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,

5.7- İhale şartnamesinin satın alınmış olduğunu gösteren belge,

5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini erir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

5.9- Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi,

5.10-  İsteklilerin Bolu Belediyesine Borcu olmadığını gösterir, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu yoktur belgesi,

5.11-  İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde şirketin, ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin, vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

5.12-   2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Madde 6:

6.1-Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında 27/08/2013 tarih ve Saat: 14.50'ye kadar Bolu Belediyesi Encümen kalemine verilecektir.

6.2- Verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınmaz.

6.3- Zaman tespitinde, TRT'nin verdiği saat ayarı esas alınır.

İlanen duyurulur.

 

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2013, 21:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124