180 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI BOLU İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

180 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/339672

1-İdarenin

a) Adı

:

BOLU İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

b) Adresi

:

BOLU İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ALPAĞUT MAH. 3. CADDE NO: 59 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742122435 - 3742122441

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

180 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

180 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacak olup, Sağlık Tesisimiz Depo Birimi tarafından posta, e-posta, faks, EKAP aracılığı ile verilen malzeme siparişleri; sipariş yazısının tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. Sözleşme konusu mallar sözleşme bitimine kadar peyder pey teslim edilecek olup, sözleşme süresince 4 kez sipariş çekilecektir. Teslimatlar mesai saatleri (hafta içi 08:00/16:00) ve istenilen süre içerisinde gerçekleştirilecektir. Süresi içerisinde teslim edilmeyen siparişlerle ilgili olarak iş bu sözleşmenin 16. maddesinde belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.05.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1. İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. İstekli teklif edilen ürünün tedarikçi firmasının (imalatçı, ithalatçı) bayii ise tedarikçi firmanın TİTUBB/ÜTS kayıtlarını gösterir belge ile isteklinin tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB/ÜTS kayıtlarını gösterir belge.

3. Teklif edilen ürün (kit, sarf malzeme ve bunların kullanılacağı cihazlar) TİTUBB/ÜTS kapsamında ise ürünün TİTUBB/ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belge; ürün TİTUBB/ÜTS kapsamında değilse tedarikçi (imalatçı, ithalatçı) firmanın KAPSAM DIŞI beyanını gösterir belge ile isteklinin ürünü satmaya yetkili olduğunu gösterir belge.Teklif edilen ürünlerin TİTUBB veya ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeler her bir ürün için ayrı ayrı sunulacak/beyan edilecektir. Ayrıca TİTUBB veya ÜTS numaraları bir liste halinde sunulacaktır.

4. Yerli Malı Belgesi sunacak olan istekliler, İlgili belgenin ihale listesinde yer alan hangi kalemleri kapsadığını ilgi belge ekinde teklif sırasına göre liste olarak beyan edeyeceklerdir. Bu liste ürün sırano-adı- yerli malı belge numarası şeklinde hazırlanacaktır. Liste ekine teklif sırası ile yerli malı belgeleri konulacak belgelerin üzerine hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir. Bu şekilde sunulmayan belge sunmayan isteklilerin ilgili kalemlerinde yerli malı uygulaması yapılmayacaktır.

5. İstekliler teklif etmiş oldukları kalemlere ilişkin varsa Sut Kodu listesi düzenleyerek ihale dosyalarında sunacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen iş kalemleri için en az bir adet numune (Teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe), ihale sonrasında tüm isteklilerden istenilecek ve değerlendirilecektir. Teklif değerlendirme süresi kısıtlı olduğundan numuneler idaremiz tebligatından itibaren en geç 3 iş günü içinde teslim edilmelidir. Teklif verilen kalemlere ilişkin numunelerin ihale öncesi hazırlanması istekliler için kolaylık olacaktır. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler teklif ettikleri ürünün genel adının yanında markasını da teklif cetvelinde veya ayrı bir listede açıkça belirtmelidirler. Teklif edilen malzemelere ait numunelerin adını, ihale sıra numarasını, adedini ve firma adını gösteren bir liste hazırlanmalı, ayrıca her numunenin üzerine yine ihale sıra numarasını ve istekli adını gösteren etiket yapıştırılarak tek bir ambalaj içinde sunulmalıdır. En avantajlı birinci tekliflere ait numune şahit numune olarak saklanacak olup diğer numuneler sözleşmelerin imzalanmasına müteakip en geç 2 ay içerisinde ihale biriminden teslimi istenilmelidir. 2 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler tıbbi sarf depo birimine gönderilecek olup iade edilmesi mümkün olmayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr
BASIN NO: ILN01809385