ÇAMAŞIRHANE DOZAJLAMA DETERJANI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ -İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ÇAMAŞIRHANE DOZAJLAMA DETERJAN ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/305288

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası

:

3742704575 - 3742704583

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÇAMAŞIRHANE DOZAJLAMA DETERJAN ALIMI İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Dozajlama Sistemi Deterjan Alımı 6 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tüketim Ambarı Merkez Ünite

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme konusu mallar, sözleşmenin imzalanmasına müteakip depo birimi tarafından gönderilen siparişte (posta, e-mail, fax vb. şekilde) belirtilen miktarda ve belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir. Teslimatlar mesai saatleri içerisinde (hafta içi 08:00/16:00) yapılacaktır. Temizleme maddeleri sözleşme süresi boyunca peyder pey alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip 3 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.04.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilme aşamasında EKAP'tan tebliğ edilerek üst yazı ile numune, katalog, döküman v.b. isteyebilecektir. İstekliler bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Gönderilen numune/katalog/broşür vb. Numune Teslim Tutanağı ile birlikte teslim edilecek olup, tutanakta ürünlerin marka/modeli yazılı olmalıdır.Belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr
BASIN NO: ILN01807375