T.C. Mengen Belediye Başkanlığından 5 ada 39 parsel de bulunan taşınmaz açık Arttırma Usulü ile kiralama ihalesine

Mülkiyeti Belediyemize ait Türkbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi No:1/A 5 ada 39 parsel de bulunan taşınmaz Belediye Meclisinin 11.01.2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 10(on) yıl süre ile kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
1) İhale Tarihi ve Saati: 20.06.2023 Salı günü saat 14.00 da başlayacaktır.
2) İhalenin Yapılacağı Yer: Türkbeyli Mahallesi Atatürk Cad. İsmet Şentürk İş hanı Kat 2 Mengen/BOLU
3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre muhammen kira bedelinin arttırılması sureti ile Açık Arttırma Usulü
4) İhale şartnamelerini: Türkbeyli Mahallesi Atatürk Cad. İsmet Şentürk İş hanı Kat 2 Mengen/BOLU adresinden temin edilebilir.
Tel: 0374 356 14 00
5) Şartname Bedeli: 1.000,00 -TL.
6) Kira Muhammen Bedeli: 10.000,00TL/ay Geçici Teminat(%3): 36.000,00 TL
6.1) Kira Bedeli: Muhammen bedel+ %18 KDV
7) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler;
a) Nüfus kâğıdının idarece onaylanacak fotokopisi ve İkametgâh belgesi (Gerçek Kişiler), irtibat için telefon, varsa mail adresi.
b) Restoran veya Kafe işletmeciliği yaptığını belgeleyen Esnaf, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.(Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti)
c) Gerçek kişi olması halinde; Restoran veya kafe işletmeciliği yaptığını belgeleyen Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya Esnaf Sanatkârlar siciline veya odasına kayıtlı olduğuna dair 2023 yılı içinde geçerli belge.( Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti)
d) Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydı olduğunu gösterir 2023 yılı içinde geçerli belge (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti)
e) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 6.maddenin c ve d bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.
f) İmza sirküleri (noter tasdikli).
g) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri.
ğ) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri g ve ğ maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.
ı) Sabıka Kaydı ( Sabıkalı olması durumunda sabıkasını belirten açıklayıcı kâğıt. Terör vb. suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan sabıkası olanlar ihaleye alınmayacaktır.)
i) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
j) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya makbuz ile Şartnamenin okudum yazılı imzalı örneği.
k) Geçici teminatın belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi, limit içi Banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet içi borçlanma senetleri veya bu senteler yerine düzenlenen belgeler.
l) İhale konusu Restoranın yerinde görüldüğüne dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “ Yer Görme Belgesi” ile sözleşme ve şartnameleri kabul ettiğine dair “taahhüt belgesi”
m) İhaleye katılacak olan isteklilerin ilan tarihinden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.
n) İhale konusu yerin 3 aylık teklif edilen kira bedeli üzerinden +%18 KDV toplamı kadar tutarın “Güvence Bedeli” olarak Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya güvence olarak aynı tutarda kesin ve süresiz limit içi banka teminat mektubu.
o) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelir İdare Başkalığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge( Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti.)
p) İlk ilan tarihinden sonra Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge ( Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti)
7) İhaleye ait istenilen tüm belgelerin 20.06.2023 Salı günü saat 12:00’ a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. İhaleye posta yoluyla katılım mümkündür.
8)Şartnamede belirtilen hususlarla, dosyalarındaki bilgileri ve her türlü masrafı (vergi,resim,harç,kdv ,mal müdürlüğünde doğacak masraflar vb.) alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, ihale şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9) Kiralamadan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlanen duyurulur.

#ilangovtr
BASIN NO: ILN01839283