T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi İLAN

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR:

t.jpg

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine tahsisli olan yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlarda yer alan ‘Kantin Yeri’ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 2. Kat Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

İdarenin ;

  1. Adresi: Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Alpağut Mah. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı No:70 Merkez / BOLU
  2. Telefon ve Faks Numarası: 03742752525 - 03742752423

İhaye katılabilmek için, isteklilerin;

1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge:

a) Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,

b) Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2. TC Kimlik No ve Vergi No Bildirimi:

a) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi

b) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi,

3. Tebligat için, Türkiye' de adres göstermeleri: Yasal yerleşim yeri olarak gösterilen yer dışında başka bir adres tebligat adresi olarak sunulmak isteniyorsa buna ilişkin adres beyanını da ihale komisyonuna sunacaklardır. Aksi takdirde yasal yerleşim yeri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

4. Geçici teminatı yatırmış olmak; Yukarıda belirtilen geçici teminat bedeli Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin kurumsal hesabı olan Halk Bankası Bolu Şubesi TR43 0001 2009 2560 0005 0000 52 İban nolu hesaba nakit olarak yatırılabilir veya belirtilen tutar kadar banka teminat mektubu verilebilir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge;

a. Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,

b. Tüzel kişilik olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile tam yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi,

6.Vekaleten ihaleye katılma durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge :

a.Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

b.Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

8. İsteklilerin İhaleye teklif verebilmesi ve katılabilmesi için, 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin kurumsal hesabı olan Halk Bankası Bolu Şubesi TR43 0001 2009 2560 0005 0000 52 İban nolu hesaba nakit olarak yatırmaları ve şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuzun aslını ihale dosyası içinde sunmaları zorunludur. İhale dokümanı mesai saatleri içinde Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Satınalma Biriminde bedelsiz görülebilir.

Yukarıda sayılan belgelerin asılları veya noter onaylı suretlerinin istekliler tarafından hazırlanması ve ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.

9. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

10. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01897528